Trung thu về với các học sinh ở trường thôn của Trường Th&THCS Đại Sơn