Bài Dự Thi E-LEARNING Cấp Tỉnh Năm Học 2020-2021

Tên bài giảng: BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ LỚP 7
– Môn: THỂ DỤC

– Họ và tên GV: Đỗ Văn Sáng

– E-mail: dovansangnh@gmail.com – Số điện thoại: 0987424155

– Trường: TH&THCS Đại Sơn, huyện Đại Lộc
Picture3