Dạy và Học

KHBD TRUNG 4A- 23-24

KHBD TRUNG 4A- 23-24

https://drive.google.com/drive/folders/1AWdykyMkxGcKl98Srq9fUkkUjgXySbEb?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/18kNWGmSVXlLnItgQK1H77V3T5sqt0W0N/view?usp=sharing   [...]

KHBD KHTN6,7,8(SINH), + SINH 9

KHBD KHTN6,7,8(SINH), + SINH 9

https://drive.google.com/drive/folders/14bCpHWkEimnIFzFAhxFLDP5_BSnsxg8s?usp=sharing [...]

KHBD MÔN LÍ 9, KHTN6,7(LÍ), GDCD7, HĐTN 6

KHBD MÔN LÍ 9, KHTN6,7(LÍ), GDCD7, HĐTN 6

https://drive.google.com/drive/folders/1nKSOGYFBXr4EHqQdgSad9OANdOoc66Kj?usp=sharing [...]

KHBD TOÁN 7,8

KHBD TOÁN 7,8

https://drive.google.com/file/d/1g5SgKn5f4ssCawXv7V2MwdGdO_LjWHHM/view?usp=sharing [...]

KHBD TOÁN 6,9

KHBD TOÁN 6,9

https://drive.google.com/drive/folders/1vhX1oS6iJTfOtD7i4NjIiGJgHzF4r0YL?usp=drive_link [...]

KHBD MÔN KHTN(HÓA)6,7,8 + HÓA 9+CN6,7,8+ KHTN8(LÍ)

KHBD MÔN KHTN(HÓA)6,7,8 + HÓA 9+CN6,7,8+ KHTN8(LÍ)

https://drive.google.com/drive/folders/1UOKPDaOXt_FgxIbWfataLZTwv9nfJiWs?usp=sharing [...]

KHBD LỚP 2ĐC

KHBD LỚP 2ĐC

https://drive.google.com/file/d/1sHNDWPSPZAgtICdug6AOHGUC-P-he9WF/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1sHNDWPSPZAgtICdug6AOHGUC-P-he9WF/view?usp=sharing [...]

KHBD MÔN GDTC 1,2,3,4,5

KHBD MÔN GDTC 1,2,3,4,5

https://drive.google.com/file/d/1HrK5LrQIXxMvaRJT7C65CHVlM9RfUR5T/view?usp=sharing [...]

HỒ SƠ KIỂM TRA  ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2023-2024

HỒ SƠ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2023-2024

HỒ SƠ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ [...]

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

ĐỀ THI HKII_ĐẠI SƠN [...]

Trang 1 / 41234