Tham gia Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng – Đón xuân” 2016